Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro užívání mobilní aplikace pod názvem Presentie a webových stránek Presenttie.com. Presentie je volnočasová platforma, kde si lidé mohou hledat ty nejzajímavější volnočasové aktivity v okolí.

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

Definice

 • “Provozovatel” je společnost Presentmania s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 08175641, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313815.
 • "Aplikace" znamená mobilní aplikaci s názvem Presentie , mezi jejíž hlavní funkcionality patří vytváření, participování na událostech v jejich okolí sportovního či jiného charakteru.
 • "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 • "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
 • "Uživatel/Zákazník" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která používá Aplikaci.
 • "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
 • "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci
 • "Organizátor" je provozovatl, fyzická či právnická osoba, který může využívat funkcionality Presentie. S organizátorem je podepsaná smlouva a ověřena totožnost. Může zakládat události a pomocí platební brány prodávat své vstupenky uživatelům.
 • "Vstupné" - Vstupenka opravňuje vstup na danou událost organizátora v čase a místě stanoveném v detailu události. Po skončení akce vstupenka pozbývá platnosti, je nepřenosná a neprodejná na jinou osobu, pokud jinak neurčí organizátor.

Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 • Zobrazení tlačítka s názvem „Registrace“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 • Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrace“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
 • Kliknutím na tlačítko “ Registrace “ Uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace neboli zpřístupněním všech možných dostupných funkcí nebo zasláním emailu.
 • Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 • Při registraci se uživatel zavazuje pokud je to při registraci vyžadováné použít své jméno, příjmení, profilovou fotku, emailovou adresu, místo kde se nachází

Užívání

 • Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace , zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
 • Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, Aplikace je zdarma, pokud není uvedeno jinak.
 • Uživatel používá Aplikace v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.
 • Uživatel používá Aplikace ke komerčním či jinak výdělečným účelům bez souhlasu provozovatele,
 • Uživatel používá Aplikace k účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit provozovatele či jiného uživatele;
 • Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást serveru a Aplikací;
 • Uživatel se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Aplikací;
 • Uživatel používá Aplikace k šíření komerčního softwaru či nelegálního obsahu chráněného právními předpisy, nebo jej používá k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva;
 • Provozovatel Aplikace s domnívá, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným nikoliv nepodstatným způsobem, než je uvedeno v předchozích bodech.
 • jakékoliv prohlášení uživatele uvedené v těchto Podmínkách použití je nebo se stane nepravdivým nebo zavádějícím a/nebo uživatel jinak porušuje tyto Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů.
 • Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
 • Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
 • Uživatel je povinen zajistit své přihlašovací údaje proti zneužití, za což i plně odpovídá. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů uživatele vzniklé jeho neopatrností či porušením těchto Podmínek užití či jinak z důvodu stojícího na straně uživatele.
 • Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
 • Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
 • Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
 • Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
 • Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit a to z jakéhokoliv důvodu.
 • Uživatel nese výhradní odpovědnost za svoje jednání a veškerá data, texty, soubory, informace, uživatelská jména, obrázky, grafiku, fotky, profily, zvukové a video klipy, zvuky, hudební díla, audiovizuální díla, jakákoliv jiná autorská díla, aplikace, odkazy, události a další obsah nebo materiály (dále souhrnně jako „obsah“), které prostřednictvím Aplikací odesílá, používá, zveřejňuje a/nebo zobrazuje. Totéž platí pro obsah, který uživatel v Aplikacích používá, zveřejňuje a/nebo zobrazuje tím, že v Aplikacích v rámci svého uživatelského nastavení umožní sdílení obsahu umístěného v rámci jeho uživatelského profilu v aplikacích a sociálních sítích třetích stran, jehož sdílení Aplikace umožňují.
 • Uživatel prohlašuje a zaručuje, že (i) je vlastníkem obsahu, který v Aplikacích nebo jejím prostřednictvím zveřejní, a/nebo (ii) že má veškerá oprávnění, souhlasy a/nebo licence potřebná pro zveřejnění a/nebo zobrazení obsahu, (iii) a/nebo že má jiné právo umožňující mu udělovat licence a/nebo jiná práva uvedená v těchto Podmínkách použití. Totéž platí pro obsah, který uživatel v Aplikacích použije, odesílá, zveřejňuje a/nebo zobrazuje tím, že v Aplikacích v rámci svého uživatelského nastavení umožní sdílení obsahu umístěného v rámci jeho uživatelského profilu v aplikacích a sociálních sítích třetích stran, jehož sdílení Aplikace umožňují.
 • Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné mobilní aplikace.Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli a jiným uživatelům užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

Platební systém

Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel je zároveň i organizátorem událostí v aplikací Presentie a nabývá tak stejných práv.
 • Každý organizátor, kterému bylo umožněno využívat platební bránu byl předem prověřen provozovatelem a byla s nim sepsána smlouva o spolupráci.
 • Za každou jednotlivou akci, všech věcí s ních spojenou a správnost údajů je odpovědný výhradně pouze organizátor. Provozovatel nenese žádnou škodu, kterou způsobí organizátor.
 • V případě zrušení události a vrácení peněz za vstupenku provozovatelem uživateli si provozovatel účtuje minimální poplatek ve výši 5% a zároveň 10,-Kč/vstupenka. Provozovatel vrací peníze na účet uživatele po předchozí domluvě s organizátorem.
 • Pokud je akce zrušena se strany organizátora, tak provozovatel je povinen informovat přihlášené uživatele o změně nebo zrušení. Provozovatel upozorní uživatele push notifikací, zprávou v samotné aplikaci a emailem.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit funkce v aplikaci.
 • Provozovatel může pořádat vlastní události se stejnými právy a povinnostmi jako další ověření organizátoři.
 • V případě, že provozovatel pořádá vlastní události, tak při vrácení vstupného všechny náklady hradí provozovatel a uživatel dostane na svůj účet plnou částku.

Nákup Vstupenek

 • Aktuální pořádané akce jsou pravidelně zveřejněny organizátory v naší aplikaci Presentie. V případě, že je akce viditelná a je možné si na ní zakoupit vstupenku/zajistit vstup, tak organizátor se zavazuje, že akce proběhne v řádném termínu.
 • Nákup vstupenky nebo zajištění vstupu na akci organizátora lze uskutečnit přes detail jednotlivé akce, která je viditelná v aplikaci. V detailu události uživatel klikne na tlačítko Koupit vstupenku a následně ho aplikace provede nákupem vstupenky pomocí platebních metod, která platební brána poskytuje. Nejčastěji platba pomocí platební karty.
 • Všechny uvedené ceny jsou pro uživatele konečné.
 • Provozovatel garantuje cenu vstupenky v době odeslání objednávky, nákupu vstupenky. Zakoupené vstupenky má uživatel uložené ve svém Profilu pod tlačítkem “Moje události”, zároveň je na email zaslané potvrzení o platbě.
 • V rámci jednoho profilu lze zakoupit pouze jednu vstupenku na událost.
 • Uživatel bere na vědomí, že po zakoupení vstupenky může organizátor změnit popis i cenu akce. Ne však samotnou náplň události. Změna ceny nebude mít vliv na již zakoupené vstupenky.

Reklamace Vstupenek

 • V případě, že provozovatel je zároveň organizátor, tak vždy vrací celou výši vstupného na uživatelovo účet ze kterého zaplatil vstupné.
 • V případě zrušení akce nebo vstupenky se uživatel obrátí vždy na organizátora - Organizátor zodpovídá za nahrazení prodaných vstupenek a vyplacení celé částky uživatelům
 • V případě, že organizátor požádá provozovatele o vrácení vstupného, tak provozovatel je oprávněn a bude požadovat od organizátora dodatečné náklady spojené s vrácením vstupného, provozní i administrativní. V tomto případě si nebude provozovatel účtovat žádnou provizi. Uživatel na účet dostane celou částku, kterou zaplatil za vstupenku, avšak pokud akci zrušil z jakéhokoliv důvodu organizátor.
 • V případě, že provozovatel vrátí peníze, tak se peníze odešlou na účet ze kterého bylo vstupné zaplaceno.
 • Pokud se organizátor rozhodne pro jiný způsob vrácení peněz, než přes provozovatele, tak uživatel může nárokovat svou částku pouze u organizátora.

Práva a povinnosti Zákazníka

 • Zákazník - uživatel zakoupením vstupenky na akci bere na vědomí, že vstupuje do smluvního vztahu mezi ním organizátorem a provozovatelem a souhlasí S VOP, které jsou zde uvedeny a souhlasí, že se jimi bude řídit.
 • Zákazník je povinen dát předem organizátorovi vědět, pokud se nemůže zúčastnit. Pokud nedá vědět, tak ztrácí právo na vrácení vstupného
 • Pokud uživateli nepřijde potvrzení o zaplaceném vstupném či neuvidí vstupenku ve svém profilu, tak je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele na info@presentie.cz s žádostí o nápravu.
 • Zákazník je povinen se na akci prokázat vstupenkou, ať už v emailu, tak mobilní aplikaci.
 • Zákazník bere na vědomí, že vstupenka je platná pouze v čase a místě, které je uvedeno v detailu akce pořádané uvedeným organizátorem. Nedostavením na akci pozbývá vstupné platnosti a jw nepřenosná, pokud organizátor neurčí jinak.

Práva a povinnosti Organizátora

 • Organizátor se zavazuje při vytváření událostí s platebním systémem vytvářet události s pravdivými informacemi
 • Organizátor má právo požadovat po Provozovateli učinit nezbytná opatření aby služba s využitím platební brány byla dostupná v 99%.
 • Organizátor se zavazuje vhodným způsobem propagovat službu Presentie při svých marketingových aktivitách spojené s akcí a to formou banneru, odkazu a popisu aplikace a to jak na svých sociálních platformách, tak i na webových stránkách.
 • Organizátor se zavazuje zaplatit předem sjednanou provizi Provozovateli za využívání služeb aplikace Presentie. Přesná výše je individuální a bude uvedena ve smlouvě.
 • Organizátor s využitím platebního systému není omezen počtem jednotlivých událostí za určité období.
 • Organizátor se při jakékoliv změně zavazuje bezprostředně dát vědět o změně svým uživatelům. Jako hlavní kanál pro tuto informaci bude aplikace Presentie. Změna o události či zrušení se provede přímo v detailu události. Uživatelé budou o této změně upozorněni Push Notifikací a zprávou ve společném chatu.

Další povinnosti a práva

 • Organizátor bere na vědomí, že aplikace nemusí být dostupná 24/7 z technických důvodů.
 • Pokud organizátor změní čas nebo místo konání akce, tak uživatel má právo na vrácení plné výši vstupného.
 • Organizátor může změnit čas a místo konání akce sám přes aplikaci.
 • Provozovatel je zároveň i organizátor a platí na ně stejné práva a povinnosti jako pro všechny další organizátory.

Databáze

 • Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
 • Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
 • Smluvní strany jsou si vědomi, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

Odpovědnost za škodu

 • Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
 • Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

Změna VOP

 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 • Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
 • V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

Povinné informace pro spotřebitele

 • Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který se zaregistroval do Aplikace Presentie. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
 • Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
 • Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
 • Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@presentie.cz
 • Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci nebo dodán Provozovatelem na emailovou adresu uživatele před uzavřením smlouvy;
 • Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
 • K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a chytrý telefon.
 • Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.
 • Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
 • Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
 • Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
 • K Užívání aplikace je možné nahráním aplikace do mobilních telefonů s operačním prostředím Android verze 5.x, 6.x nebo iOS.
 • Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
 • Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
 • Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
 • Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
 • Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.
 • Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Rozhodné právo

 • Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

Kontakt

Odpovědná osoba: Jaroslav Trubač, Jaroslav.trubac@presentie.cz, tel. 607 900 077

Presentmania s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 08175641, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313815.

Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 22.05.2019.